រកមើល RokMeul Travel Photography Blog

Recent blog posts.

A short vocation in The Magical City

"The Magical City", "The Golden City", "The City of a Hundred Towers" the "Paris of the East", these are just some of the most common definitions adopted by popular tourist publications when describing Prague, a city of around 12 millions inhabitants...

A short vocation in The Magical City

La fête des lumières 2014

The Festival of Lights or (French: La Fête des Lumières) is one of the most famous Festivals in France. This uniquely Lyonnaise tradition celebrated only in Lyon City, on the 8th December each year. On that day, in the night time, you will see people(Les Lyonnaises) place the candle...

La fête des lumières 2014

Just holiday Dune du Pilat

La dune du Paila គឺជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ដែលមានកំពស់ ខ្ពស់ជាងគេនៅទ្វីប អ៊ឺរ៉ុប (ឆ្នេរខ្សាច់ មានកំពស់ រហូតដល់ទៅ ១១០ ម៉ែត្រ) ។ ពូកយើងបានទៅលេងនៅទីនោះ កាលពីប៉ុន្មាន សប្តាហ៍មុន, វាគឺជាដំនើរកំសាន្ត ដោយមិនបានព្រាងទុកជាមុន (គិតថាទៅ ក៏ទៅ :p ១២០០ គីឡូម៉ែត្រ)

Just holiday Dune du Pilat